ÜSMEK USTA ÖĞRETİCİ KVKK AYDINLATMA METNİ

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÜSMEK Usta Öğretici Başvuruları Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

a.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b.     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere amacına uygun şekilde aktarılabilecektir.

d.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ÜSMEK tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, ÜSMEK’ e yapmış olduğunuz usta öğretici başvuru işlemleri sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e.     ÜSMEK Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

ÜSMEK, aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

o    Ceza mahkûmiyetine ilişkin verileriniz, Kurum faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası; Talep ve/veya şikâyetlerin takibi; Kurum-Kursiyer ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

o    ÜSMEK, usta öğreticilerinin ses/kamera-video/fotoğraf vb. her türlü dijital verilerini, her türlü yayın organında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

 

f.      Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ÜSMEK’ e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÜSMEK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

o    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

·         Veri sahibi KVKK kapsamında alınan verilerinin değişmesi halinde gecikmeye mahal vermeksizin veri sorumlusuna değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirine oluşacak zararlar ve hak kayıplarından kendisi sorumludur.

 

g. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

KVKK’na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca 50 yıl saklayacaktır.

Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin;   yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.


*Ad, Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, İş/Ev Telefonu, GSM, E-mail, Açık Adres, İlçe, Eğitim Durumu, Cinsiyeti, Medeni Durumu, Bedensel Engel Durumu, Çalışma Durumu ÜSMEK usta öğreticilerinin ve kursiyerlerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları, kursiyerlerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtları, ÜSMEK bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim, ÜSMEK eğitim merkezleri içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları.


ÜSMEK ÜSMEK