KURSİYER ŞARTNAMESİ

 1. Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü' ne bağlı olan ÜSMEK, eğitimlerini ücretsiz vermektedir. Kursiyerler eğitim ile ilgili malzeme ve materyallerini kendileri temin etmekle sorumludur.
 2. Eğitim programlarına kayıt için öğrenci adaylarının Üsküdar ikâmetli olması gerekmektedir. Bu nedenle kursiyerlerin ikâmetgâh belgesi ibrazı zorunludur.
 3. Ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday kursiyerlerin, ders başlama tarihinden önce kayıt olduğu sayfada kendisine ilân edilen tarihe kadar nüfus cüzdan fotokopileri ile online ön başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Kimlik fotokopisini şahsen ibraz etmeyen ve ilk derse katılmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
 4. Engellilere yönelik eğitimlerimize kayıt için engelli raporu ibrazı gerekmektedir.
 5. Kursiyerler ÜSMEK ’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile aynı alan ya da farklı alanlarda 2 (iki) programa başvuru yapabilirler. ÜSMEK' te önceki yıllarda bir programda Kurs Bitirme Belgesi alan kursiyerlerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Sertifika alınan programa başvuru yapılırsa kursiyer adayları yedek listeye alınacak ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden kursiyerlere yeni bir Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecektir.
 6. Kursiyer daha önce aynı tür ve seviyedeki programa bakanlığın müsâade ettiği sınırda kayıt ve mezûn olmuş ve bu durumu ÜSMEK Yönetimi’ ne beyân etmediyse ÜSMEK Online kayıtta bu veri gelmediğinden MEB otomasyon sistemine kayıt girişleri yapılırken sistem üzerinden fark edilir ve kayıtları iptal edilir.  Öncelik branştan hiç faydalanmayan kursiyer adaylarınındır.
 7. Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyer devamsız olarak belirlenir.
 8. Aynı eğitim döneminde devamsızlıktan dolayı belge alamayan kursiyer, takip eden öğretim döneminde eğitimlerimize kayıt yaptıramaz.
 9. Eğitim dönemi sonunda T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Kurs Bitirme Belgesi”, verilir. Ancak devamsızlık ve/veya disiplinsizlik nedeniyle kursiyer belge alma hakkını kaybeder.
 10. Bir yetişkin eğitimi kurumu olan ÜSMEK, kursiyerlerin devam durumlarını Kurs Bitirme Belgesi vermek için takip eder. Eğitimlerden ders bitmeden, izin almadan ayrılan kursiyerler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya eğitim merkezini terk eden kursiyerlerin karşılaşacağı olumsuzluklardan ÜSMEK sorumlu tutulamaz. Eğitime geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan, eğitim merkezine çocuk getiren, dersin normal düzenini bozan kursiyerlerin eğitim merkezi ile ilişkileri kesilir ve bu kişiler ÜSMEK ‘in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.
 11. Kursiyerler eğitim gördüğü merkezde cana, mala ve 3. kişilere zarar verdikleri takdirde her türlü sorumluluk kendilerine ait olup, söz konusu zararları karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin eğitimle ilişikleri kesilir.
 12. Kurs merkezlerimize çocuk getirilmesi yasaktır.
 13. Sınıf durumlarına göre uygun görülürse misafir kursiyer olarak kabul edilen kursiyerler herhangi bir belge talep edemezler.
 14. ÜSMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenleyebilir. Kursiyer, ürettiği ürünleri ÜSMEK' in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. ÜSMEK, söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.
 15. Kursiyerler, eserlerine ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi hakları (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini ÜSMEK ve Üsküdar Belediyesi’ne devreder. Eserler, ÜSMEK ve Üsküdar Belediyesi tarafından her nevi yazılı, görüntülü, basılı belge, dergi, kitapçık vb. materyalde kullanılabilecek ve sergilenebilecektir. ÜSMEK ve Üsküdar Belediyesi tarafından eserlerin üçüncü kişilere dağıtımı yapılabilecektir.
 16. ÜSMEK; kursiyerlerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, kursiyerlerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, ÜSMEK bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim ve ÜSMEK eğitim merkezlerinin içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını ÜSMEK ve Üsküdar Belediyesi’ nin tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına ayrıca gerekli görüldüğü takdirde Üsküdar Belediyesi ve iştirakleri ile ulusal ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.
 17. ÜSMEK’ te resmi ve genel tatil günleri; 1 Ocak, MEB Yarıyıl Tatili, MEB Ara Tatilleri, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve Dinî Bayram günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı' nın ve/veya valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde ÜSMEK eğitim merkezlerinde de eğitime ara verilecek olup ders yapılmamaktadır. ÜSMEK' in bu tatil günlerinde kursiyerleri arayıp bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 18. Kursiyerler şahsi eşyalarını eğitim merkezlerde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan ÜSMEK sorumluluk kabul etmez.
 19. ÜSMEK'te yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihinde 16 yaşını dolduranlar katılım sağlayabilir. ÜSMEK eğitimlerine 18 yaşından küçük tüm kursiyerler ancak Veli İzin Muvafakatnamesi getirerek katılabileceklerdir.
 20. Kursiyerler bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.
 21. ÜSMEK spor ve halk oyunları eğitimlerinden, sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile halk oyunlarını yapmaya engel bir halin bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu getiren bireyler yararlanabilir. Kursiyerlerin eğitim aldığı spor ve halk oyunları programlarında doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, eğitime katılan bireylerin kendileri sorumludur. Kursiyerler spor ve halk oyunları eğitimlerine, seans saatinde ve eğitmen nezaretinde katılabilir. Spor kursiyerlerinin seans aralarında ve seans esnasında spor aletlerini kendi başlarına kullanmaları yasaktır. Kursiyerler, spor ve halk oyunları yaparken meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Üsküdar Belediyesi, kurs çalışanları, ÜSMEK yönetimi veya şirket tüzel kişiliği hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 22. Kursiyerler eğitimde doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından kendileri sorumlu olup ÜSMEK, ÜSMEK çalışanları ve Üsküdar Belediyesi’ni sorumlu tutmayacağını işbu şartname ile taahhüt ederler.
 23. Spor yaparken herhangi bir rahatsızlığın doğmaması için katı gıdalar eğitimden en az 3 saat önceden alınmalıdır.
 24. ÜSMEK sebep belirtmeksizin kurs tarihlerinde değişiklik yapma veya kursu iptal etme hakkına sahiptir.
 25. Kursiyerler pandemi süresince ÜSMEK yönetimi ve İstanbul Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kurallara uymak zorundadır.
 26. ÜSMEK tarafından belirlenen kurallara uyulmaması durumunda kursiyerlerin ilişiği kesilecek ve 2 yıl boyunca her hangi bir programa kayıtları yapılmayacaktır.
 27. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde ÜSMEK eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, Üsküdar Belediyesinin, ÜSMEK yönetimi ve çalışanlarının hukukî ve cezâi sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücû şeklinde kabul, beyân ve taahhüt ederim.
 28. İşbu şartname ile kursiyerler, yukarıda yazılı hususlarda muvafakati bulunduğunu beyan ederler.


ÜSMEK ÜSMEK