ÜSMEK CUMHURİYET KURS MERKEZİ | Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No:61 | Telefon: 0216 443 26 34